Rewitalizacja Domu Katechetycznego

 

Projekt “Rewitalizacja Domu Katechetycznego przy ul. Młynarskiej 16 w Wałbrzychu i utworzenie Domu Aktywności Lokalnej „Pod Aniołami nr RPDS.06.03.04-02-0007/17-00, którego okres realizacji obejmował czas od 2017-04-20 do 2019- 12-30 został zrealizowany.

Wartość ogółem projektu: 1 784 375,02

Wydatki kwalifikowalne: 1 783 145,01

Dofinansowanie: 1 670 916,96

Wkład EU: 1 515 673,26

Wkład własny: 113 458,06

Ze względu na fakt, że zakres prac remontowych uległ zwiększeniu w trakcie realizacji projektu, Parafia wystąpiła do IPAW o zwiększenie  dofinansowania projektu w ramach EFRR, czego konsekwencją było podpisanie Aneksu nr RPDS.06.03.04-02-0007/17-01 z dnia 9.03.2020 do umowy o dofinansowanie projektu Rewitalizacja Domu Katechetycznego przy ul. Młynarskiej 16 w Wałbrzychu i utworzenie Domu Aktywności Lokalnej „Pod Aniołami” nr RPDS.06.03.04-02-0007/17-00 z dnia 25.03.2019

Założone cele w projekcie zostały osiągnięte.

Na zdjęciu u  dołu jest pokazany Dom Katechetyczny przez Rewitalizacją, a u góry, po rewitalizacji.

Bezpośrednim celem realizacji projektu była rewitalizacja Domu Katechetycznego przy ul.

Młynarskiej 16 w Wałbrzychu i utworzenie Domu Aktywności Lokalnej „Pod Aniołami”, której

efektem jest poprawa jakości życia społecznego mieszkańców Parafii p.w. św. Aniołów Stróżów poprzez utworzenie Domu Aktywności Lokalnej „Pod Aniołami”.

Głównymi odbiorcami projektu są osoby, które korzystają z Domu Aktywności Społecznej „Pod Aniołami”.

Głównym celem przedsięwzięcia była poprawa jakości życia społecznego mieszkańców Parafii pw. Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu poprzez utworzenie Domu Aktywności Lokalnej „Pod Aniołami”, poprawa stanu technicznego budynku oraz polepszeniu estetyki wizualnej obiektu oraz terenu wokół niego.

Projekt został zrealizowany poprzez następujące działania:

 • remont elewacji,
 • remont dachu,
 • docieplenie stropodachu,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • remont muru oporowego,
 • remont schodów od ul. Garbarskiej,
 • wymiana nawierzchni chodników i placu,
 • remont wnętrza budynku,
 • wymiana instalacji gazowej, instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, instalacji kanalizacyjnej, wentylacji oraz instalacji centralnego ogrzewania.

Efektem projektu jest:

 • poprawa jakości życia społecznego mieszkańców Parafii,
 • poprawa estetyki wizualnej budynku,
 • poprawa stanu technicznego obiektu.

Celem realizacji projektu była poprawa jakości życia społecznego mieszkańców Parafii p.w. św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu poprzez utworzenie Domu Aktywności Społecznej „Pod Aniołami”.

Proces rewitalizacyjny został po części już zrealizowany poprzez usunięcie zjawisk, które spowodowały jego degradację.

Rewitalizacja w projekcie obejmowała przemiany w aspektach:

 • Rozwój społeczny – poprawa jakości życia mieszkańców Śródmieścia, przywrócenie ładu przestrzennego i ożywienie gospodarcze.
 • Rozwój infrastrukturalny i przestrzenny – zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remonty, modernizację i konserwację obiektów wpisanych w Lokalny Program Rewitalizacji Gminy.

W projekcie zostały osiągnięte postawione cele szczegółowe projektu, które obejmowały:

 • ożywienie społeczno- gospodarcze,
 • zmniejszenie dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów,
 • uzyskanie ładu przestrzennego i estetyki miasta,
 • przywrócenie nieruchomościom ich utraconej wartości,
 • zaadaptowanie obiektów na cele: społeczne, kulturalne i gospodarcze,
 • utworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miasta,
 • wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców, integracja społeczna,
 • wsparcie społecznych grup inicjatywnych na rzecz inwestycji rewitalizacyjnych

Zdjęcia z realizacji projektu: